Dokumendid > Ajalugu > Barricades and Borders. Europe 1800-1914.

Barricades and Borders. Europe 1800-1914.

(~ poole peal pooleli)

Europe 1800-1850

The quickening pace

Demographic revolution

Sündivus hoopis langes 19 saj algus (kuigi oli loomlikult positiivne), miks rahvastik kasvas, oli põhjustatud suremuse vähenemisest. Kolimisest linna. Tööpuuduse tõttu suur emigratsioon (kuigi väiksem kui sajandi teisel poolel).

The expansion of the market

Ikalduste jal eelis mereäärsetel aladel (Lääne-Euroopa). Majanduse ja sõja side - Napoleoni ja Britannia vastastikune blokaad, kontinendi tööstuse elavnemine (Briti odavad kaubad ei konkureerinud). Sõjajärgne tollirägastik ja seetõttu raskused. Protektsionism vs Adam Smith'i täielik vabakaubandus (kõik olgu toodetud seal kus efektiivseim), Briti viljaseadused. Transpordi raskused, kallidus; veetranspordi odavus ja kanalite kaevamine (Reini-Doonau jne). Aurumootori täiustamine ja 19 sajandi klassikaline uuendus raudteed!

Capitalist practices: agriculture

Revolutsiooni ja sõja ära kasutamine ühismaade hõivamisel, selle tagajärjena tarastamised. Riigimaade müümisega järsk kihistumine - maaharijad järsult unduvalt vaesemaks. Kuigi pärisorjuse kaotamine, läks Ida-Euroopa maaharijatel elu veel raskemaks, kuna sellega kadusid ära ka teatud isanda poolsed "hoollitsuskohustused".

Capitalist practices: insustry

Euroopa majanduse rakulisus (~ palju "väikesi püramiide" vähema arvu suurte asemel). Eraettevõtjate (entrepreneur) teke suuremal hulgal, orienteerusid turu järgi, mistõttu nende alluvate olukord ebakindel (juhuslik/kindlusetu). Tööstus tööjõu-intensiivne, mitte kapitali-intensiivne (nagu hiljem). Mehaanilised kangasteljed -> palju töötuid ning järgnevad mässud -> klassi-teadliku proletariaadi teke.

The problem of capital

Eraettevõtjate tegevuse raku moodustas perekond - moodustati strateegilisi abielusi (ühel osapoolel tooraine, teisel tööstus jne); teine võimalus leida partnereid oma usu kogukonnast. Kiriku ja riigimaade müük sõjakulude ja riigivõla katteks. Suured pankuriperekonnad nagu Hope'id Amsterdamist, Baringid Londonist, Rothschildid Frankfurdist, Hambro'd Kopenhagenist. Nende võsukesed üle kogu Euroopa laiali; rahandussüsteem Euroopas omavahel üsna seotud. Raudteede finantseerimine era (pangad) ja riigi koostööl.

Crises of the élite

Sotsiaalne vs varanduslik eliit ja nendevahelised pinged (teine tahtis esimese sotsiaalset staatust). Kõrgemate haridusasutuste teke ka kolmandale seisusele. Takistused seisuslikuk mobilisatsiooniks ja intellektuaalse proletariaadi teke - leiavad tööd eraõpetajate, tõlkide ja ajakirjanikena. Prantsusmaa valitsuses pärast juulirevolutsiooni päris mitu sellist (Thiers). Sisusliku korra muutumine seoses selle de jure kaotamisega Napoleoni poolt suures osas Euroopas. Ametnikemassi teke, Venemaal mingi teenistustabel (jah, seesama, kuid kuidas see eesti keeles on?). Landadel ja Dienstadel

Napoleonic Europe

France: revolution from above

Napoleon ja ta võimu kindlustamine. Jagab juba-valmis konstitutsioone alistatud aladele. Prantsusmaa konstitutsioonid 1799 ja 1802, viimasega eluaegseks konsuliks. 1803 sõda Inglismaaga. 2 dets. 1804 imperaatoriks. Kuigi seisused kaotatud, vahe maaomanike ja mitte-maaomanike vahel jäi. Kirikumaade ostnute positsioon säilis. Maksud maaomanikelt. Ametnike massi teke ja karjäär seal; hiilgavaimad tõusud aga sõjaväes: Auleegion 1802 ning pärandatavate auastmete teke (marssalid, krahvid, parunid). Endised aadlikud Napoleoni ei pooldanud ja 80% keeldus teda teenimast. Departemangud, , prefektid, (sala)politsei-komissariaadid.

The hegemony of Napoleon

Napoleon kui reaalpoliitik ja mitte rahvuste kaitsja ja vabastaja, viimane on müüt loodud järglaste poolt. Satelliitriigid vaid malendid organiseerimaks vastasseisu oma tõelistele venlastele. Mingid asjad Balkanil. Saksa Püha-Rooma Keisririik lakkab olemast 1806. 1807 Tilsiti rahu Venemaaga, Preisi kärpimine ja Reini linnade liidu ning Varssavi hertsogkonna tekitamine. Taani ja Rootsi allutamine kontinentaalblokaatdile, Bernadotte Rootsi kuningaks. Hispaania ja Portugali allutamise ajal Austria vabanemine, uus allutamine ja Illüüria provintsi loomine. Napoleon annekteeris ka Madalmaad ja Vestfaali kuninkriigi. Venemaa katastroof ja Napoleoni languse algus, Austria tõrges ta vastu sõda alustama (Metternich), siiski Preisi ja Venemaa tõmbavad kaasa.

Assault on the ancien régime

Napoleoni haarde erinevad tugevused alistatud maades, need tugevamalt, mis vallutatud juba revolutsiooni ajal. Itaaliast, Šveitsist ja Varssavi hertsogkonnast. Napolis 1806 Joseph Bonaparte, viimane aga 1808 Hispaaniasse ja Murat Napolisse. Taani Napoleoni meelne; Rootsi Bernadotte ja liit Napoleoni vastu, Norra allutamine poesonaalunioonina (sai aga oma konstitutsiooni).

The generation of nationalism

Prantsuse natsionalism tähendas võrdsust seaduse ees, sakslaste puhul aga hakkas tähendama lingvistilis-etnilist gruppi (rahvus + riik = Reich; Fichte ja Turnvater Jahn); rahvuslust kasutati ära, et armeed värvata ja motiveerida, Inglismaal seda välditi

Metternich's Europe

The Vienna Settlement

Viini lepped suunatud revolutsiooni ja seega natsionalismi vastu. Viis põhimõtet:

  1. ohverdada oma erihuvid rahu ja tasakaalu huvides;
  2. Bourbonid tagasi prantsuse troonile;
  3. monarhide ja mitte rahvuste legitiimseid huvisid tuleb kaitsta (Bourbonid tagasi ka Hispaanias, Saksi kuningas ennistati, kuigi võitles Naoileoni poolel jne);
  4. 18 sajandi kannibalistlik jõudude tasakaal a la Poola jagamine tuli lõpetada - tekitati Poola "Kongressiline kuningriik" (Vene tsaar kuningas);
  5. suurte hegemoonia tuli tasakaalustada väikeste riikide õigusega iseseisvusele, nii tekitati Saksa Liit ning Itaalia väikeriigid.

Püha Liit loodi, et Austria, Preisi ja Venemaa saaksid omavahel tihemini suhelda. Pärast Sadat päeva ennistati Prantsusmaa üsna ruttu uuesti Euroopa kontseri. Viini kongressi lõppakt allkirjastati 9 juuni 1815, paar päeva enne Waterlood.

The revolutionary tradition

Esimene ja teine seisus nägid nüüd monarhias oma õiguste kaitsjat ja mitte piirajat. Juulirevolutsioon ja konstitutsiooniline monarhia. Belgia pööre. Inglismaa suhted Iirimaaga ja Reform Bill 1832 (valijate arvu kasv, rotten borough'ide probleemi adresseerimine). 1817 Wartburgi festival, kus ühendatud Saksa rahvast unistavad üliõpilased ja muud haritlased, selle tulemusena Metternich tegi mingi nõupidamise Saksa vürstidega, kus otsustati tugevdada tsensuuri ja kaotada fraternitas'ed. Austria Metternichi all kui 'bureaucratic police state', Saksa pisi-riikides aga konstitutsioonide andmise lööve. Reinimaast nüüd Preisi all. Lõuna Euroopa tagasi monarhia juurde. Itaaliast palju Austria all, kirikumaade müügi tühistamine, tsensuur ja aadel, ametnikud ja haritlased selle vastu.

Counter-revolution and conquest

Metternichile tugi sekkumiseks Galiciasse 1820 ja Napolisse 1821 vastavalt kongressidelt Troppau's ja Laibach'is. Hispaania trooni kiikumised (tegelased: Ferdinand VII, John VI, Dom Pedro, Dom Miguel, Don Carlos, kuninganna Maria Christina ja ta imikust tütar Isabella), kõigesse sellesse sekkunud ka Inglismaa, Austria ja Prantsusmaa. Kreklaste ülestõus Ottomani impeeriumi vastu. Poola eelnevalt tsaari võimu all, 1825 seim efektiivselt vaigistatud, 1830 ülestõus mobilisatsiooni tõttu vastuseks Prantsuse revolutsiooniohule. Ülestõus suruti maha (1833 Münchengrätz'i leping).

National awakenings

Sub-eliit: eraldatud eliidist, kellele oli monopoliseeritud kohad bürokraatias ja maaharijatest oma harituse ja ambitsioonide tõttu; nendest kasvas välja rahvuslus ja revolutsioon. Poolakate eraldatus (Austria, Preisi, Vene) ja sellest tulenevad raskused. Itaalia Austria alused mured. Karbonaarid ja muud salaühingud kellel ei õnnestunud võimu haarata. Mazzini rajas 1831 Noor Itaalia, hiljem ka Noor Euroopa; Itaaliat rea mässude ja riigipöördekatsetega ühendada aga ei suudetud. Ungari rahvusliikumine ja madjari (?) keel ametlikuks maapäeval.

Liberalism and radicalism: western Europe

Liberalism and radicalism: central and eastern Europe

Hierarchies of culture

Language and education

Prantsuse keel üle Euroopa diplomaatia ja valgustuse keel, kõrgklssi eelistus. Vähemuste sund selgeks õppida impeeriumi instantsides kasutusel olev keel. Dialektide paljusus ka keelesiseselt. Koolisüsteemid peegeldasid sotsiaalseid seisusi: religioossete oragnisatsioonide juhitud kolledžid tootsid inimesi tsiviil- ja klerikaalse bürokraatia jaoks prantsuse ja ladina keeles. Alamklassidele suht ületamatute takistuste tegemine (päritolu arvestamine, maks) sellesse süsteemi pääsemiseks ning kõrvale paralleelliinide tekitamine mitta-aadlile. Kohustuslik algharidus Prantsusmaal 1833, Iirimaal 1831, Inglismaal aga mitte, kuna peredel on ju õigus ise valida, kas harida oma lapsi või mitte. Kiriku tähtsus hariduse andmises ja selle ilmne ebasobivus vähemuste jaoks. Õpetajate rahalised raskused. 1839 käis Saksamaal, Šveitsis, MAdalmaades, Skandinaavias ja Šotimaal koolis u iga kümnes, 1850 oli kirjaoskamatus alla 30%; Inglismaal Walesis, Iirimaal, Belgias, Prantsusmaal iga kahekümnes, 30-50%; Lõuna ja Ida-Euroopas oli olukord tunduvalt hullem.

Patterns of leisure

Kuigi raamatud ja ajalehe tellimine kallid, kasutati ühte eksemplari (väga) mitme inimese poolt. Juttude avaldamine osadena. Ajalehed kohvikutes.Teatri mitu 'taset'. Ooperist ja muust muusikast. Sport: jaht, vere-spordid: kuke-, koera-, härja- jm võitlused. Inglismaalt hobuste võiduajamine Euroopas populaarseks. Saksa sporditraditsioon teistsugune: gümnastika, täpsuslaskmine.

Religious revival

Religioosne 'ärkamine' pärast revolutsiooni antiklerikaalsust. Friedrich Wilhelm IV kasutas ära suunates neid jõude Reinimaal liberaalide vastu. Ärkamise "süü ja patulisus ning inimese peaaegu küündimatus jumalikkuseni". Metodismist; kreeklaste iseseisvusliikumise seostest kristlusega.

The birth of the disciplined society

Riigi ja kodaniku suhete muutumine kuriteo ja karistuse kontekstis kolmel põhjusel: 1) riigi bürokraatlik tsentraliseerimine - hakati rohkem olema oma riigi kodanik kui feodaali alluv; 2) kapitalistliku toimimise laienemine; 3) linnasutmine. Vere-kuritegude vähenemine ja varavastaste kuritegude arvu suurenemine. Erinevate kaitsemehhanismide areng selle vastu: tsiviilpolitsei, mis allus kohalikule omavalitsusele; žandarmid (?), kes värvatud ekssõjaväelaste seast; 'burgeois militia', ehk kodanlaste omaalgatuslikud grpid, kes nende vara kaitsesid; neljandaks sõjavägi, kes küll pigem ärritas kui julgustas rahvast oma kohalolekuga. Vanglate olemuse ja eesmärgi küsimus, vangide töölepanek, selle eba- ja effektiivsus, utilitarismi mõju. Tähelepanu pööramine ka kuridegude vältimisele ('ennetamine'). Töötuse probleem ja alamakstud workhouse'id.

The romantic revolt

Pisut raske romantismi täpselt määratleda Madriidist Moskvani. Algul Prantsuse revolutsiooni toetajad, hiljem vastu. Inimene jumala loodu kõrgeim vor, kunst spirituaalsuse väljendamiseks. Keskaeg kui tsivilisatsioon par excellence. Folkloori uurimine, sest see olevat rahvuse kollektiivne hing. Goethe, Chateaubriand, W. Scott, Coleridge, Beethoven, Wagner, Stendhal, Ingres, Blake, Shelly, Byron, Hugo, Delacroix (~"lõputult intensiivse inspiratsiooni ei saa kunagi talletada, kuna hajub liiga kiiresti"), Chopin.

Europe 1850-1880

Mid-century prosperity

Urbanization

1850ndad kuni 1873 suht järjekindel majanduslik tõus. Elanikkonna kasv, põhjus nüüd sündimuse suurenemine vastupidiselt suremuse vähenemisele sajandi alguses. Kasv ebatasane: Lääne- ja Põhja-Euroopas suurem, Lõuna- ja Ida-s väiksem ja hüplikum.Tööstuse õitsengud ja kriisid 'iseseisvusid' põllumajanduse aastakäikude eba-/edukusest. Vastupidiselt Marx'i arvamusele proletariaadi suurenemine ei tähendanud tingimata ta osakaalus suurenemist kogu rahvastikus, 1880 oli 1/6 Prantsusmaal ja 1/5 Suurbritannias ja Madalmaades hõivatud teenindussektoris. Asulate areng sõltuvuses raudteedest (mõnede täiesti uute teke); rõhuasetus metalli ja kaevanduspiirkondadel (Ruhri piirkond). Britannias raudteede kalduvus ühendada niigi juba tööstuskeskuseid, Mandri-Euroopas aga admin keskusi, mis tegi 'parasiitidest' (Pariis, Berliin, München, Karlsruhe, Milano) samuti tootvad keskused. Suurlinnade ümberehitused (laiadel tänavatel mugavam suurtükkidest tulistada). Linnastumus väga kõikuv: Inglismaa 57%, Šotimaa 42%, Belgia 26%, Prantsusmaa 21%, Saksamaa 20%, Holland 31%, Hispaania 24%, Itaalia 20%. Ülejäänud kohtades (Ungari, Poola, Norra, Rootsi, Soome, Venemaa) alla 10%, Balkanil aga tähtsusetu. Kuigi industrialiseerumine tundus ülerahvastusprobleemi lahendavat 56-65, siis 66-75 kõrge emigratsioon jätkus, seda laiapõhjalisemalt kui varem: Skandinaavia, Iirimaa, Ida-Euroopa.

A world market

"By 1880 it would be fair to say, that the international economy had become integrated": maailm ühendus raud- ja veeteede võrku. Vabakaubandus (töösturid, raudteekompaniid, pankurid, veini eksportijad) oli võitnud protektsionismi (põllumajandajad), nende kahe tüli üle Euroopatüli pigem huvigruppide, kui riikide vaheline. Taani väinad ja Doonau 1857 täiesti lahtiseks, hiljem ka Reini jõgi. Austria püüdis om Mitteleuropa'ga saavutada kontrolli Saksa riikidi üle, see aga ei õnnestunud - Preisi Zollverein oli neile vajalik. Suurbritannia ikka veel suurim eksportija, kuigi osakaal vähenes; Saksamaa läks Prantsusmaast mööda. Raudteeehituse, kaevanduse ja rauatööstuse koos-areng. Riikide jagunemine kaheks; need kes rajasid ise oma raudteed ja need kellel aidati seda rajada (Venemaa, Hispaania). 1870ndate keskelt kriis ja protektsionismi tõus, kuna USAst ja Venemaalt hakkas tulema liiga odavat vilja (Great Depression).

Bessemer converter Siemens-Martin open-hearth furnace

Agriculture: profit and loss

Sajandi keskpaik põllumajanduse jõukuse aeg, hindade tõus nõudluse suurenemise tõttu. Vahemeremaade veinide massiproduktsiooni algus, Prantsusmaa ajutine regressioon vastava taimehaiguse tõttu ning tänu sellele Itaalia ja Hispaania edu. Venemaal pärisorjuse kaotamine, tulemuseks aga loomulikult mitte olukorra paranemine vaid illusioonide purunemine.

The accumulation of capital

'Teine' tööstusrevolutsioon tunduvalt kapitalimahukam ja pikaajalisemat investeeringut nõudev raudteeehitus, kaevandamine ja metallurgia. California ja Austraalia kullapalavikud ja kullastandardi abil rahandus ühenduste teke (Austro-Saksa, Ladina, Skandinaavia). Uute riskialtimate pankade teke (Péreire'i vendade Crédit Mobilier ja Gustav Mevissen'i Bank für Handel und Industries, mõlemad rahastatud vanade pankade poolt). Uue ja vana võitlus raudteeehituslepingute pärast - Rothschildid vs Péreire'id. Suurte kapitalide koondamine võimalik vaid suurtes keskustes nagu London ja Pariis. Preisi erandina pääses välisfirmade vallutustest, sest nõudis ettevõtete juhatuses sakslaste enamust (TBC). Ohutuim investeering kinnisvara, sest isegi rongidega oli ju vaja ka kedagi või midagi vedada; ebastabiilsete piirkondade pankrotti viimise oht. Omanike ja juhatuse eraldumise algus, st ettevõtetes said juhtima ka mitte-(suur-)omanikud, kuigi tegelikud omanikud jäid enamikes kompaniides siiski kõikvõimsateks patriarhaalseteks kujudeks. Gilduide kadumise järel ametiühingute alged ja klassi-ühiskonna teke. Algul organisatsioonid veetud liberaalse kesk-klassi poolt, kuid need järkjärgult eraldusid täielikeks töölisklassi kogumiteks (TBC).

In the 1840s Geosrge Stephenson reported after a visit to Spain to survey prospects for railway building, "I have bee na month in the country, but have not seen during the whole of that time enough people of the right sort to fill a single train." lk163
Revolt in the Balkans provoked panic among Turkish bondholders and the government at Constantinople went Bankrupt in October 1875. A few weeks later the Egyptian government, in difficulty, tried to sell off it's shares in the Suez Canal, and it was Disraeli's lightning move to buy them that committed Britain to a new phase of official rather than unofficial iimperialism. lk164

Bourgeois dynasties

Sajandi keskpaigaks ühiskonnas tõusu võimaluste ahenemine ja positsioonide kaitsmine kodanlaste poolt. Erandiks Euroopa juudid, kes nihkusid kogu täiega alt üles kesk-klassi. Edu võti ja ettevõtte tuumik kaupmeestel ja töösturitel oli perefirma, mida laiendati partnerluste ja abielude kaudu (ka aadlikega). Naised, kes varemalt olid ka firma majandamise tegevuses osalenud, said nüüd tarbijateks, kes hoolitsesid hariduse ja järglaste eest, korraldasi vastuvõtte ja jooksid niisama sõbrantsidega mööda linna ringi (Hausmütter -> Hausfrau). Kesk-klassi integreerimine ühiste tegevustega: kirjandus ja teadus-ringid, džentelmenide klubid, või nagu Saksamaal gümnastika, laskmine ja muusika-ringid (TBC). Mandri-Euroopas inseneride ja kutseharidus tunduvalt rohkem arenenud (koolidena) kui Suurbritannias, kus kogemusi saadi rohkem tööl praktiseerides. (Prantsuse grandes écoles ja Saksa Technische Hochschulen). Endise aadli mõju vähenemine Prantsusmaal ja bürokratiseerumine, samal ajal kui Inglismaa jäi rohkom aristokraatlikuks. Austrias ja Saksamaal aadel jäi kinniseks kastiks ja valitses, mistõttu suhted haritlaste ja eliidi vahel muutusid teravamaks, kui Prantsusmaal või Inglismaal, kuna esimesel puudus poliitiline mõjuvõim.

There was one exeption to this rule. The Jews of central Europe, who had hitherto been characterised as court bankers or poor artisans and pedlars, experienced a phenomenal embourgeoisement, moving into commerce, credit and (when legal restrictions were removed) the professions. Thus in the united Germany of 1871, 80 per cent of the Jewish population could be described as bourgeois. lk166

Nationalism and unification

Reaction: the 1850s

1848 aasta vägivallast pääsesid kergelt Suurbritannia, Hispaania, Belgia ja Holland ning säilitasid oma konstitutsioonid ja parlamendid. Austria liidus kirikuga tõmbus totalitaarsemaks, surudes maha mässud. Preisi käitus samuti (1850 aasta konstitutsioon). Hispaanias revolutsiooni küll polnud, kuid võim tõmbus oligarhilisemaks. Suurbritanniast. Prantsusmaal keisriks nime ja rahvahääletuste abil Louis-Napolen Bonaparte (appel au peuple)

The Crimean war

Nikolai I väga vähe vaimustatud Napoleoni keisriks kuulutamisest. Napoleon tahtis end teostada ja Viini lepingust välja murda, kuid Belgia, Reinimaa ja Itaalia olid vastavalt kaitstud Suurbritannia, Preisi ja Austria poolt, seega otsustas end teostada provotseerides Venemaad lastes end kuulutada katoliiklaste kaitsjaks Türgis võites sellele eelnenud dispuudi Venemaaga. Viimane hakkas korraldama Türgi slaavlaste seas rahutusi ja nõudis seejärel nende kaitsmist Türgilt, Türgi keeldus ja Venemaa väed sisenesid Doonau vürstiriikidesse. Austria püüdis Türgit mõjutada rahule, et mitte ärritada oma siseriiklikke slaavi alasid, kuid Türgi kuulutas hoopis sõja. Suurbritannia ja Prantsusmaa avasid koalitsiooni kõigile soovijatele, kes olid nõus Venemaa vastu astuma. Palmerstoni laiemad unistused. Austria ei võta selget seisukohta ja annab osa sõjaväge Preisi käsutusse, Venemaa taandubki. Nüüd aga Austria esitas Prantsusmaaga Venemaale 'Neli nõudmist', sh et Venemaa loobiks oma Doonau protektoraadist ja suleks rahu ajal Musta mere väinad sõjalaevadele. Venemaa keeldub. Austria aga osaleb sõjas vähe ning Saksamaal tembeldatakse ta Preisi (Bismarck'i) juhtimisel reeturiks oma illegaalsete huvidega Balkanil. Venemaal sõjs raske ja Aleksander II nõustub raskete rahutingimustega (oma onu Friedrich Wilhelm IV veenmisel); kaotab kolmandiku Bessaraabist (?) ja Must meri saab kogu täiega neutraalseks. Austria oli sattunud isolatsiooni ja kartis nüüd Prantsusmaa tegevust Itaalias, mida Cavour lootis. Napoleon ei saanud aga Katolikku kirikut enda vastu pöörata.

The withdrawal of Russia

1856-1875 Vene mõju Euroopas väga nõrk. Kuna ta oli eelkõige sõjaline masin, siis ainult kaotus nagu nüüd sundis teda end ümber hindama ja muutusi tegema. Järgnes pärisorjuse kaotamine ja sõjaväekohustuse kehtestamine. Probleemid Poolaga, mis aga suudeti maha suruda Austria ja Preisi nõusolekul (sest ka nende territooriumidel oli poolakaid, kellel oleks võinud sobimatuid ideid tekkida). ~1866 Rummeenia rajamine Doonau vürstiriikidest, selle valitsejaks prints Charles, kes Hohenzollern, kuid vanaemadeks Beauharnais ja Murat. --- LÕPETAMATA ---

Unification: Italy

Piedmonti huvi Pransusmaalt tuge saada ja 1859 jaanuaris leping, et tekitatakse Ülem-Itaalia kuningriik, sh Lombardia, Veneetsia, Parma, Modena ja Romagna (ülemine osa Paavstiriigist) ja Kesk-Itaalia kuningriik, mis saab ülejäänud alad peale Mõlema Sitsiilia kuningriigi. Austria ultimaatum Piedmontile desarmeeruda, keeldumine ja Austria vägede sisenemine. Tagasivallutused Prantsusmaa poolt kuni Veneetsiani, seejärel Prantsuse-Austria rahu üle Piedmonti pea, Napoleonil selleks mitu põhjust. 1859 lõpp aga meelemuutus ja Piedmont liidab (Napoleoni kübaratriki - rahvahääletuse - abiga Toskaana ja Paavsti osad alad). Cavouri ja Garibaldi vastuolu Nizza loovutamise tõttu. Lõuna Maffia.

Unification: Germany

Prantsuse itaalia invasioonit tärganud ennetav mobilisatsioon ja tahe Saksamaad ühendada. 1864 sõda Taaniga, sai teoks kuna Suurbritannia ja Prantsusmaa polnud ühise rindena vastas. Austria ja Preisi võitlus majandusühenduse pärast Saksamaal ning Preisi võit. Preisi-Austria sõda, eelnev Saksa Konföderatsiooni kaotamine Bismarcki poolt (TBC). Uus ajastu Preisi all polnud aga nii demokraatlik kui loodeti ning 1862-1866 valitseti sisuliselt ilma parlamendita. 1867 Põhja-Saksa Konföderatsioon, president Preisi kuningas. Võitlus oppositsiooniga sõjaväekulutuste ja ka muu pärast ning parlamendi võimu kärpimine. Hispaania trooni lugu (TBC). Lõuna-Saksa vastuseis, Bismarcki järjekordne trikk ning Napoleon kuulutas Preisile sõja, Lõuna-Saksa oli kohe valmis hääletama lisakulutuste eest sõjaväele ja andma seda Preisi ühisjuhtimise alla. Prantsusmaa kaotab suht ruttu ja Versailles's kuulutatakse ühendatud Saksamaa välja, kusjuures endised Lõuna-Saksa riigid säilitasid omajagu autonoomiat nagu eraldatud armee rahu ajal, õigus vastu võtta välissaadikuid, oma raudteed, postisüsteem jms.

The Ausgleich

Austria sõjavastasus oma mitmerahvuselisuse tõttu. Rahulolematuse tõttu Oktoobri Diplomiga 1860 lubati kohalikud maapäevad, mis ei rahuldanud aga kumbagi kohalikku äärmust (revolutsioonilised vs maaaadel, kes eelistas stabiilsust). Vahepeal maapäevade kaotamine ja 1865 uuesti ellu. 'Ausgleich' oli keeruline tasakaal Austria aristokraatia ja Ungari rahvuslikkuse vahel ning oli suunatud slaavlaste vastu. Franz Joseph krooniti Ungari kuningaks; kriisiolukorras oli Austria kuningal diktaatori võim, Ungaris aga nii polnud. Samuti kuna palju tulust tuli tollidest, mida räägiti iga 10 aasta tagant uuesti läbi, oli Ungari aadlil suur mõjuvõim. Ausgleich jõustus 1867 ning tegi endisest Austriast Austria-Ungari kaksikmonarhia. Teistel vähemusrahvustel nagu tšehhid, poolakad, sloveenid läks üsna halvasti omamatta igasugust esindust. Madariseerimine Ungaris: 'There is no Slovac nation' jne. Horvaatia-Sloveenia-Dalmaatsia 'kolmikkuningriik' lülitub Ungari osaks (???). Algul rahulik, kuid kui Türgi Bosnia ja Hertsegoviina serblased hakkasid mässama, tahtsid Austra-Ungari omad neid toetada, Ungarlastel oli parasjagu aga käsil Türgiga sõbralikud suhted.

There is no Slovac nation. lk211

Revolution contained

Constittional change

1850ndatel teatav rahulikkus, 1860ndatel algasid opositsioonilised liikumised uuesti pihta. Valimisõiguse laiendamine Suurbriatannias 1867 (Reform Act), millest esimesena lõikavad kasu aga hoopis viigid. Itaaliast, Hispaanias kuninganna surm ja poliitiline võitlus. Prantsusmaa uus vastuaoluline konstitutsioon.

Anarchism and socialism

Valimisõiguste laienemine võis viia sotsiaalsete reformideni, kuid ka valitseva klassi kindlustamiseni, kuna keskklass toetas ebastabiilses olukorras alati valitsevat klassi. Marx arvas seetõttu, et töölisklass peab täiesti iseseisvalt saavutama oma tahtmise. Oma 'Kapitalis' leidis ta, et toimub polariseerumine: varanduse ühele poole; vaesus, viletsus ja ebamoraalsus teisele poole. Vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide loomine, kuid vastuolud teoreetikute endi seas: Proudhon, Bakunin. 1871 Pariisi kommuuni müüt kui esimesest proletariaadi diktatuurist mõneti tõsi, sisemine segadus üsna kõikehõlmav ning selle ajal sõlmisid Thiers ja Bismarck rahu ja kommuun Pariisis likvideeriti.

Stabilization: liberal

Stabilization: authoritan

The resurgence of Russia

Mid-century culture

Schools

Keskklassi rikkus tekitab vajaduse põhi- ja keskhariduse järele, ilmalik haridus hakkab õõnestama klassikalist (inseneriharidus oli kogu aeg ilmalik olnud). Parim riiklike koolide süsteem Preisis (Realschulen ja Oberrealschulen) , siis Prantsusmaal; Inglismaal peaaegu puudus. Algkoolid kohustuslikud Venemaal, Itaalias, Hispaanias; eesmärk kasvatada kuulekaid kodanikke. Esimene tööstusreevolutsioon (tekstiilitööstus) polnud haritud inimesi nõudnud, nüüd teine (raudteed, kaevandamine, engineering) nõudis.

"We in Germany", said the Militär Wochenblatt in 1875 "concider education to be one of the principal ways of promoting the strength of the nation and above all military strength"

Saksa armees tõepoolest kirjaoskamatus 1872-3 alla 5%; koliskäimine aga seal populaarne, kus ta reaalset kasu tõi, seetõttu Ida-Euroopas olukord tunduvalt hullem 68% Ungaris 1869, 72% Itaalias 1871 ja Hispaanias 1877.

Philistinism

kultuurivaenulikkus, kitsarinnalisus, filisterlus

Kuigi eranditega olid kesk- ja ülemised kalssid ahned teadmiste järele, kui et huvitusid tähendusest; austatus ja kasulikkus olid tähtsamad, kui individualsus. (Flaubert pilkab: Dictionary of Received Ideas, postuumselt 1911). Kodanlased olid liiga ametis raha tegemisega, et huvituda poliitikast. Ajalehed info saamiseks ja meelelahutuseks. Ajalehtede hindade langus, ramatud samuti hinna mõttes kättesaadavamaks. Keskklassi maitse ja tehnoloogia koosmõju muusikale: Steinway klaver suht odavaks (viktoriaanlik pilt peretütrest, kes vanemate külalistele mängib), kohviku-kontserdid ja opera bouffed populaarseks. Kosmopoliitsed spa linnad: Monte-Carlo jm Prantsuse lõunarannik. Gümnastika vaba aja veetmiseks Saksamaal, Tšehhis (Sokol), Inglismaal - seoti sõjaliste harjutustega. Alpinismi teke (rikaste meelelahutuseks loomulikult), 1856 Birminghamis esimene klubi; mõne puristi vastuseis:

"You have made racecourses of the cathedrals of the earth"

Religion and science

Pärast 1848ndat aastat soodustati kiriku tegevust, et ühiskonnakorda säilitada, 60ndatel aga hakati jälle kiriku vastu võitlema. Ultramontaanid - kirikutegelased, kes arvasid et riik peab olema kiriku ilmalik struktuur. Nii Itaalia kui Saksa ühendamine kirikule katastroof, 1870 kaotas kogu ilmaliku võimu, et religioosset süsteemi säilitada Syllabus Errorum 1864 ja paavsti ilmeksimatus 1870. Prantsuse lüüasaamisega oli paavst sunnitud oma territooriumitest loobuma, sest kaitseväed tõmmati tagasi. Teaduse jõuline tõus kiriku vastu: Moleschott ja Feuerbach "inimene on see, mis ta sööb" ja "füüsiline ning bioloogiline reaalsus on üks ja sama", inimene on juhitud verifitseeritavate seaduste abil. Darwini "Origin of Species" 1859 "provided high-calibre ammunition for the opponents of religion". Jeesuse elu kui lihtsalt ühe sekti liidri elu kujutavad kirjutised.

Positivism

Sotsioloogia sünd; "kõik on mõõdetav"; ühiskonda saab samuti vaadelda täiesti analüüsitava süsteemina, seadused on võimalik välja uurida ning hiljem nende abil kõike ühemõtteliselt paremas suunas juhtida; August Comte oli alusepanija kõigele sellele. Eeskuju Saint-Simon'ilt, kes hiljem Renani, Engelsi ja Durkheimi poolt avastati. Inglismaal oma Comte: Herbert Spencer ja Social Statics 1850, USAs ta ideedest sotsiaaldarvinismi teke ("nõrgad peavad surema"). Prantslase de Gobineau Essay on the Inequality of Human Races 1855: rasside hierarhia; et aaria rass säilinud vaid Põhja-Euroopas, et mujal segunenud gallo-romaanide, slaavide, indiaanlaste, mustanahaliste ja muuga. Marxi seletus sotsiaal-evolutsioonile klasside alusel (tootmisvahendite olemasolu kriteerium).

Realism

Europe 1880-1914

The struggle for economic supremacy

Mass migration

The Great Depression?

Agricultural crisis

New technology

Industry: ownership

Industry: management

Industry: labour

Plutocracy

Problems of national integration

Socialism: northen Europe

Socialism: southern Europe

Socialism: Russia

Roman Catholicism

National minorities

Feminism and the crisis of masculinity

The race for empire

1870-1914 suuri sõdu polnud, küll aga püüti ja saavutatigi poliitilist ja majanduslikku kontrolli maailma ülejäänud osade üle. Rahvuslus ja kolooniate omamine "toetasid" üksteist.

Colonialism

Suurbritannia kolooniad (Kanada, Lõuna-Aafrika, Austraalia, Uus-M, Indiaeremaa) olid talle suurepäraseks reserveeritud ekspordi sihtmärgiks. Tariifide määramine teiste riikide kaupade jaoks põhjustas rahulolematust. 1857 India allutati Briti valitsusele (enne oli Ida-India Kompanii); Suezi kanali 1869 ja merealuse telegraafi kaabli abil 1870 sai ta veel jäigema kontrolli alla. Indiat kontrollis Suurbritannia kõrg- ja keskklassi bürokraatia. Prantsusmaal alates 1830st Alžeeria, 1860st ja edasi vaikselt Indo-Hiina (Vietnam, Kambodža, Laos). Suezi kanali ehitamine oli Kaug-Ida huvi süvendanud. Mehhiko katse ebaõnnestus. Prantsusmaa, Suurbritannia, Preisi ja Itaalia võistlus erinevate lepingute pärast kohalike Aafrika "kuningatega", et oma osa kuidagi kindlustada. Berliini kongress 1884-85 just nende pingete maandamiseks ja vabade käte saamiseks kuskil opereerida. 1890ndatel hakkas riikide avalik arvamus kolonialismis nägema projektsiooni ja määrava tähtsusega faktorit võitluses ülemvõimu pärast Euroopas (ehk siis publik hakkas koloniaalvallutustele aktiivselt kaasa elama ja neid toetama).

Chauvinism

marurahvuslus, äärmuslik patriotism

Serbia kuningas Milan oli saanud Austrialt loa tegutseda Makedooniaga nii, kuidas soovis, kui ta hoidis rahvusluse maas. Viini-Konstantinoopoli raudtee oli Austria huvide kandja (ja Serbia ning Bulgaaria olid sunnitud seda lubama). Venemaa tahtis samuti Konstantinoopolisse raudtteed teha, kuid Bulgaaria kuninfgas Alexander von Battenberg hakkas ettearvamatult käituma ja ta kõrvaldati 1886. Suurbritannia ja Austria protesteerisid, kuid ei teinud midagi, Prantsusmaal oli valitsuses palju radikaale - sõjandusminister Boulanger ja sõbrad - kelle silmad olid Alscae-Lorraine'i peal.

Bismarck promtly dissolved the Reichstag, called elections, and whipped up fears of Boulangist aggression in the press by calling up 75,000 reservists . It was the manufacture of war scare in order to strengthen the governmental coalition of Conservatives, Free Conservatives, and National Liberals. The anti-militarism of the left liberal and social-democratic parties was publicised as anti-patriotism, and the wave of chauvinism that swept Germany knocked away their support.

1887 Preisi-Vene salajane kindlustusleping, mis oli Kolmikliiduga vastuolus (esimene lubas väinu Venele, teine mitte).

Imperialism

The management of society

Mass education

Social welfare and social engineering

Anti-Semitism

Authoritarianism

Culture at the turn of the century

Mass culture

Secularization?

The unconscious

Modernism

The break-up of nineteenth century Europe

1905: revolution in Russia

1905: tremors in the west

1905: Germany's bid for power

Slav nationalism contained

The attack on privilege

The disintegration of the Ottoman Empire

The bitter pill of militarism

War against revolution